Medijski Partneri

Lična karta

Za izdavanje nove lične karte potrebno je lično podneti zahtev u policijskoj upravi ili stanici, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

 1. prethodno izdatu ličnu kartu (ukoliko je izgubljena, pasoš ili vozačku dozvolu) - na uvid
 2. izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci);
 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci);
 4. izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je pri venčanju promenjeno prezime – ne stariji od 6 meseci);
 5. jednu fotografiju veličine 5 h 5 cm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini)
 6. dokaz o uplaćenim naknadama za obrazac lične karte i troškove izrade lične karte:

• naknada za obrazac lične karte
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: obrazac lične karte
primalac: NBS
iznos: 913,32
žiro račun: 980-333-07
model: 97
poziv na broj: 100041150 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

 

• naknada za izradu lične karte
uplatilac: ime, prezime i adresa
svrha: troškovi tehničke izrade
primalac: MUP R. Srbije
iznos: 226,00
žiro račun: 840-21849-56
poziv na broj: pozivi na broj se razlikuju po opštinama

NAPOMENA:

- Građani se sami prilikom predavanja zahteva izjašnjavaju da li žele ličnu kartu sa čipom ili bez čipa.
- Građani koji izaberu ličnu karte na obrascu u koji je ugrađen kontaktni mikrokontroler (čip) nisu u obavezi da prilikom promene adrese stana podnose zahtev za izdavanje nove lične karte i ponovo plaćaju taksu za istu, dok građani koji poseduju ličnu kartu bez čipa, prilikom svake promene adrese stana podnose i zahtev za izdavanje nove lične karte.

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.


Istovremeno podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš

1. Kada građani istovremeno podnose zahtev za izdavanje biometrijske lične karte i pasoša, a pri tome ne menjaju ništa od ličnih podataka ili prebivalište, uz odgovarajuće dokaze o uplati potrebno je da prilože:

 • ličnu kartu ili drugu važeću ispravu – na uvid,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, original na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju promene prezimena prilikom sklapanja braka i izvod iz matične knjige venčanih) – ne starije od šest meseci, original na uvid,
 • fotografiju veličine 5h5 cm, ne stariju od šest meseci, sa jednobojnom sivom pozadinom – ''en face'', za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta,

2. Kada građani koji su već dostavili sve što je potrebno za izdavanje biometrijskog pasoša ili ga već imaju, a predaju zahtev za izdavanje biometrijske lične karte, potrebno je da uz odgovarajuće dokaze o uplati prilože:

 • važeći dokument sa slikom,
 • izvod iz matične knjige rođenih - ne starije od šest meseci, original na uvid,
 • i izvod iz matične knjige venčanih, ukoliko je došlo do promene bračnog statusa i prezimena ili do promene imena - original na uvid,
 • potvrdu o predatom zahtevu za pasoš,

*** ukoliko je promenjena adresa stana ili prebivališta – potrebno je uz čitko popunjen zahtev za prijavu - odjavu prebivališta ili promenu adrese stana priložiti dokaz o pravnom osnovu korišćenja stana na adresi na koju se podnosilac zahteva prijavljuje (ugovor o kupoprodaji ili ugovor o korišćenju stana overen u sudu, (ili) vlasnički list, (ili) rešenje o kućnom broju) i dokaz o uplati u iznosu od 200,00 dinara na ime Republičke administrativne takse.


28